Doğum ve Kadın Hastalıkları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımız Açıldı

07 Mart 19

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde Doğum ve Kadın Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Programı ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programları’nın açılmasına ilişkin YÖK’e yapmış olduğumuz teklif, 20.02.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda incelenerek uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere daha önce Sağlık Yüksekokulu iken mevcut akademik kadronun güçlendirilmesi ve sürece yönelik eğitim-öğretime ilişkin yapılandırmaların tamamlanmasının ardından burayı bir fakülteye dönüştürme yönünde YÖK’e yaptığımız teklif, ilgili kurullarda görüşülerek kabul edilmiş ve böylece 2018 yılında Sağlık Bilimleri Fakültemiz kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ilk olarak Hemşirelik yüksek lisans programı açılmış ve ardından geçen sürede Fakültenin akademik anlamda daha da güçlenmesiyle kısa bir süre önce Doğum ve Kadın Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Programı ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programları’nın açılması için YÖK’e yaptığımız teklif kabul edildi. Bilindiği üzere bir birimde bir yüksek lisans programının açılması için, orada içerisinde profesör veya doçentin de olduğu belli sayıdaki öğretim üyesinden oluşan güçlü bir akademik kadronun olması gerekmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültemizde istenen kriterlerin sağlanmasıyla açılan iki yeni programla burada 1’i tezsiz, 2’si tezli olmak üzere toplam 3 yüksek lisans programına ulaşılmıştır. 

Açılan Doğum ve Kadın Hastalıkları lisansüstü programlarımızda;

  • Bilimsel anlayış kazanmış ve hemşirelik alanındaki bilgilerini uzmanlık alanında beceriye dönüştürebilen, kapsamlı ve güncel bilgi ve beceri donanımına, eleştirel düşünebilme becerisine sahip,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, sağlığı koruma, geliştirme ve sağlık sorunlarının çözümüne yönelik toplum destekli, multidisipliner yaklaşımlı yöntemleri hemşirelik alanında kullanabilen,
  • Hemşireliğin kavram, ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve hemşirelik esasları öğretimine aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini hemşirelik alanında kullanabilen

bilim uzmanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Günümüzde hemşirelerden beklentilerin değişmesinden hareketle, onlardan alanlarında uzmanlaşma, etkili, kapsamlı ve hasta merkezli bakım verme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi yönetme, ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanma, araştırma yapma gibi beklentiler öne çıkmıştır. Bu nedenle, toplumun temel beklentilerini göz önüne alarak profesyonel nitelikli alanında yetkin hemşire yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Doğum ve Kadın Hastalıkları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile doğum ve kadın sağlığına odaklı nitelikli hemşire yetiştirilmesi ve bu alanda yetişmiş nitelikli uzman hemşire sayısının ülkemiz gereksinimlerini karşılayacak düzeye çıkarılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızdan mezun olacak öğrencilerimiz bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimlerini belirleme, hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde hemşirelik bakımını planlama, uygulama, denetleme ve değerlendirme, hasta ve sağlıklı bireyin sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleme, belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlama ve uygulama, aile hekimliği uygulamasında yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri yapma ve ayrıca hemşirelikle ilgili yönetim-idari görevlerde çalışma yeterliliğine sahip olacaklardır. 

Programdan mezun olanlar sağlık sektöründe gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında klinik hemşiresi, klinik sorumlusu, yönetici hemşire veya uzman hemşire olarak görev yapabileceklerdir. Ayrıca açılan tezli yüksek lisans programı, bu alanda ileride yapılacak doktora eğitiminin ön aşamasını oluşturmaktadır.

Yeni açılan programlarımıza bu yıl ilk öğrenci alımı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum