Temel Haklar ve Yurttaşlık Hibe Programı Teklif Çağrısı

09 Aralık 13 

Temel Haklar ve Yurttaşlık Hibe Programı, 2013 yılı hibeleri açıklanmıştır. Yurttaşlık, Çocuk Hakları, Avrupa Vatandaşlığı, Irkçılık, Antisemitizm, Homofobiyle savaşma gibi konuları içeren program 10 farklı öncelik alanına sahiptir. Programın toplam bütçesi 10.900.000 Euro’dur.

Başvurular için son tarih 12 Mart 2014 saat 12:00’dir.

1.Çocuk Hakları

Bakımevlerinde ya da gözaltında tutulan çocuklardan sorumlu uygulayıcılar/profesyoneller için çocuk hakları ile çocukla onun yaşına ve bulunduğu ortama uygun şekilde iletişim kurulması konularında eğitim.

Yargı süreçleri (adli ya da idari hukuk) bağlamında çocuklarla etkileşimde bulunan hukuk ve diğer alanlardaki (örneğin sosyal ve sağlık çalışanları, polis) profesyoneller ve uygulayıcılar için çocuk dostu adalet6 konusunda eğitim kılavuzlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Kılavuzlar, AB üyesi tüm Üye Devletlerde erişilebilir ve kolayca kullanıma uyarlanabilir olacak şekilde hazırlanmalıdır. Kılavuzlar pilot uygulamaya tabi tutulmalı ve pilot uygulama neticesinde gerektiğinde proje kapsamında uyarlanabilmelidir.

Roman çocukların, kendilerini ilgilendiren meselelere dahil edilmeleri amacıyla etkili yaklaşımlar tespit edilerek geliştirilmesi yoluyla, katılımlarının desteklenmesi. Burada amaç Roman çocukların güçlendirilmesi ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde anlamlı katılımları için zemin hazırlanması olmalıdır.

Çocukların hakları konusunda bilgilendirilmeleri sürecinin yapısal düzeyde iyileştirilmesi. Başka bir deyişle, çocukların genel hukuki haklar bağlamında bilgilendirilmelerine dair iyi uygulamaların pilot çalışmalarının yapılması ya da iyi uygulamaların yaygınlaştırılması. Bunlar çocuklara yönelik hukuki bilgilendirme klinikleri ya da hukuki bilgilendirme mobil birimleri vasıtasıyla uygulanabilir. Bu tür merkezlerin çalışmalarının temeli AB Temel Haklar Sözleşmesi ve BM çocuk hakları sözleşmesinde yer alan haklara dayanmaktadır.

2. Avrupa Birliği İnsan Hakları Bildirgesinin Uygulandığı ve İhlal Edildiği Yerlerle İlgili Bilgilendirme

AB içerisindeki insan hakları kültürünü güçlendirmek amacıyla, İnsan Hakları konularında AB tarafından yapılan uygulamaları geliştirecek eğitim ve bilgilendirmeleri amaçlamaktadır.

3. Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Konularının Farklı Formları ile Savaşma

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı konularında bilinci artırma ve daha etkin bir raporlama yapılabilmesi için veri toplama, iyi uygulama örneklerinin paylaşımı gibi konuları hedeflemektedir.

4. Homofobiyle Savaşma: Anlayış ve Toleransı Artırma

Bu öncelik, homofobiyle savaşma konularındaki yasal ve insani hakları içermektedir. Homofobik yaklaşımlar ve kalıpyargıların azaltılması konularındaki raporlama, gözlemleme faaliyetleri hedeflenmektedir. Yasal otoritelerin yeterliğinin artırılıcağı projeler komisyon tarafından beklenmektedir.

5. Yasal Otorite ve Uygulayıcılar için Eğitim ve Ağ Kurma

İnsan hakları kültürünün güçlendirilmesi amacıyla, öncelik kapsamında yasal,kanuni otoritelerin ve uygulayıcıların anlayış ve bilgilendirilmesini artırıcı faaliyetler desteklenecektir.

6. Avrupa Vatandaşlığı ve Hakları Konusunda Bilinçlendirme ve Uygulanması Önündeki Engellerin Tespiti

Avrupa Vatandaşlığı ve somut faydaları hakkında bilinçlendirme faaliyetleri ve iyi uygulanmasının önündeki engellerin belirlenmesi konuları hedeflenmektedir.

7. Serbest Dolaşım ile ilgili AB Yasaları hakkında Bilinçlendirme ve Bilgilendirme

Serbest Dolaşım konusunun ve bunun ilgili hakların uygulanmasında uzmanlık, bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması, serbest dolaşım konusunun geniş kapsamda anlaşılması ve serbest dolaşım hakkıyla ilgili bilinçlendirmenin yapılmasını hedeflemektedir.

8. Avrupa Vatandaşlığının Edinimi ve Kaybı Konusunda İyi Örneklerin Paylaşımını Kolaylaştırma

Avrupa Vatandaşlığı konusunda bilgi paylaşımı ve tecrübenin aktarılması konularını içermektedir.

9. Avrupa Parlamentosu Seçimlerine Katılımda Cinsiyet Eşitsizliği Konusu

Kadınların Avrupa Parlamentosu seçimlerine adaylığı ve katılımındaki cinsiyet eşitsizliğinin gözlemlenmesi ve incelenmesi konularını içermektedir.

10. Veri Koruma ve Özel Hayat Hakkı

Veri koruması ve özel hayat hakkı ile ilgili bilinçlendirme, Avrupa Birliği’ndeki yetkili organlarla işbirliğine teşvik, teknolojinin ve veri korunması haklarının çeliştiği yerlerin incelenmesi konularını içermektedir.

Başvuru şartları ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum