Sağlık Yönetimi Bölümümüze İlk Öğrenci Alımına YÖK’ten Onay

11 Haziran 18

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu bünyesinde bulunan Sağlık Yönetimi Bölümü’ne 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda normal öğretim programına 60, ikinci öğretim programına 30 olmak üzere toplam 90 öğrenci alınması talebimiz, Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenerek uygun bulunmuştur.

Sağlık sektörü toplumun tamamına yönelik çıktılar sunan ve ürettiği hizmet tüm toplum tarafından talep edilen hizmetleri kapsamaktadır. Tüm bireylerin yaşamları boyunca sağlık hizmetine ihtiyaç duyması hizmetin en temel niteliğini oluşturmaktadır. Sağlık sektörü sürekli gelişen, değişen, daha yüksek nitelikli ve daha yüksek kapasiteli hizmet sunumuna ihtiyaç duyulan bir sektördür. Yüksek kapasiteli ve nitelikli hizmet ihtiyacı sağlık kurumlarının, sağlık hizmetine yönelik alt yapının ve sağlık insan gücünün gelişimini gerektirmektedir. Sağlık sektöründe görev alacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için farklı seviyede eğitim kurumlarının çabalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda ülkemizde birçok eğitim öğretim kurumunda sağlık sektörünün farklı alanlarında istihdam edilecek insan gücünün yetiştirildiği bölümler ve programlar oluşturulmuştur. 

Sağlık kuruluşlarında tıbbi hizmetler ve idari hizmetler birlikte sunulmaktadır. Sağlık kurumlarındaki idari ve mali hizmetler, bütçeleme, planlama, iletişim, yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesi tıbbi hizmetlerin başarısını belirleyen unsurlardandır. Hastanelerin, sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetilmesinden sorumlu kuruluşların idari kadrolarında görev alacak nitelikli yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda ülkemizde birçok üniversitede bu amaca hizmet eden, “Sağlık Yönetimi” adı altında bölümler kurulmuştur. 

Türkiye’de son yıllarda sağlık sektöründe yaşanan gelişmelere bakıldığında, değişen kurumsal yapılanma, taşra teşkilatlarının etkinliğinin artması, mevcut sağlık kuruluşlarının nicelik, nitelik ve kapasite açısından gelişmesi, aile hekimliği ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeni bir boyut kazanıp yaygınlaşması daha etkin bir yönetimi gerektirmektedir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bileşenleri içerisinde planlayıcı ve etkin yönetim ve denetim faaliyetleri, idari mali özerklik, Genel Sağlık Sigortasının geliştirilmesi, kalite ve akreditasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, ilaç ve malzeme kullanımında akılcı ve etkin uygulamalar geliştirilmesi, sağlık bilgi sistemlerinin geliştirilmesi başlıkları yer almaktadır. Sağlık sektöründeki gelişime paralel olarak nitelikli yönetici ihtiyacı da artacaktır. Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü yetiştireceği profesyonel sağlık yöneticileri ile bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlayacaktır. 

Sağlık Yönetimi Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, sağlık sektörü içerisinde Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, kamu ve özel sektör hastanelerinde, birinci basamak sağlık kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda, sağlık hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kuruluşlarda, sigorta kuruluşlarında, ilaç ve tıbbi malzeme üretimi ve satışına yönelik kuruluşlarda, rehabilitasyon hizmeti sunan kurumlarda, yaşlı bakım merkezlerinde istihdam edilmektedirler.   

Sağlık Yüksekokulu bünyesinde, 2018 yılında ilk defa öğrenci alacak Sağlık Yönetimi Programımız ile aktif program sayımız 4’e yükselmiştir. Halen Yüksekokulumuzdaki aktif programlarda 500’e yakın öğrenci, burada eğitimlerine devam etmektedir. 


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum