Üniversitemizde Sanat Tarihi ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları Açılıyor

29 Ocak 13

Sanat Tarihi Bölümü

Rektörlüğümüzün Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Sanat Tarihi bölümü açılması konusundaki teklifi 09.01.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür.

Sanat Tarihi bölümü sanatın tarihsel süreç içindeki gelişimini inceleyen, araştırma ve kazı çalışmaları yapan 4 yıllık lisans programından oluşmaktadır. Tarihsel süreç ise, insanlığın ortaya çıkmasıyla başlayıp ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ, yakın çağ ve günümüze kadar gelip devam eden zaman dilimini kapsamaktadır. Sanat Tarihi bölümünün amacı, sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmak ve ülkemizde çok gerekli olan sanat tarihi eğitimini yetki ile uygulayabilecek sanat eserini koruma ve değerlendirmede yararlı olabilecek araştırmacılar yetiştirmektir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Üniversitemiz Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde program açılması konusundaki teklif 05.12.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının açılması uygun görülmüştür.

Ana görevleri büro yönetimi işlemlerini yürütmek, hasta işlemlerini yürütmek, iletişimi sağlamak, yazışma ve dosyalama yapmak, arşivleme işlemlerini yapmak, organizasyon yapmak, mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, hasta dosyası işlemlerini yapmak, muhasebe ve ücretlendirme işlemlerini yapmak olan Tıbbi Sekreter meslek elemanını yetiştirmek amacıyla açılacak program; kişisel faydanın yanı sıra topluma da fayda sağlayan, gün geçtikçe ülke ekonomisinin büyük bir parçası haline gelen ve en kapsamlı hizmet sektörü olarak karşımıza çıkan sağlık sektörünün önemli bir sorunu olan kayıt ve dokümantasyon hizmetlerine çözüm getirecek nitelikli insan gücünü sektöre kazandıracaktır. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum