TÜBİTAK – ARDEB Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çağrı Programı

04 Kasım 15


Bu çağrının amacı, yerli rüzgar enerji teknolojisinin ülkemizde gelişmesi, AR-GE altyapısı oluşturulması, bu teknolojilerin yaygınlaştırılması, yerli tasarım ve üretimi için bilgi birikimi sağlanmasıdır. Bu kapsamda aşağıda verilen çağrı hedeflerinden en az birine uygun olan AR-GE projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir:

1. Enerji kayıpları asgari düzeye indirilmiş, yüksek güvenirliği olan, az gürültülü ve dişli kutusu kullanmayan türbin-jeneratör sistemlerinin geliştirilmesi


2. Hafif, yüksek dayanıklılığa sahip, sistem maliyetini indirebilecek türbin kanadı teknolojileri:


- Kanat yapılarında klasik cam elyaf malzemeleri ile kıyaslandığında dayanım, maliyet ve ağırlık konularında avantaj sağlayabilecek karbon fiber/kompozit vb. malzeme geliştirilmesi ve kullanımı

- Kanat yapılarında kullanılmak üzere düşük boşluk ihtivalı (void content) kompozit yapı üretimi/ buna yönelik yenilikçi yöntemler geliştirilmesi

- Yapısal yorulmanın engellenmesi/iyileştirilmesi amacıyla pasif yük (mekanik) kontrolü

- Yapısal sağlık kontrolü (titreşim vb. izlenmesi) amaçlı sistem geliştirilmesi

- Yekpare kanat imalat teknolojisinin geliştirilmesi

- Kompozit yapılarda yorulma hasarının belirlenmesine yönelik analiz ve test yöntemlerin geliştirilmesi


3. Rüzgar enerjisi teknolojilerini elektrik şebekesi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birleştiren, kesintili enerji kaynaklarını dengeleyen sistemler (ör. güneş-rüzgar sistemleri) ile Rüzgar enerjisi teknolojilerinin elektrik şebekesine optimum entegrasyonunu sağlayan güç elektroniği sistemleri ve kontrolleri:


- Rüzgar Enerji Sistemlerinde kullanılmak üzere yenilikçi (düşük maliyetli ve şebeke uyumlu) güç elektroniği dönüştürücü sistemlerinin (evirici, doğrultucu, güç filtresi vb.) geliştirilmesi

- Sistem entegrasyonu, güç kalitesi, güç yönetimi ve güç akışı için control stratejileri ve yönetim algoritmaları geliştirilmesi

- Hibrit sistemlerin (rüzgar-güneş vb.) entegrasyonu ve maksimum güçte enerji sürekliliğini sağlamak üzere enerji ve güç yönetim sistemlerinin geliştirilmesi

- Hibrit sistemlerde enerjinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla yenilikçi güç depolama teknolojilerinin geliştirilmesi


4. Düşük rüzgar hızlarında verimli çalışabilen, kentsel ve kırsal alanda konutlarda/binalarda kullanıma yönelik yatay/dikey eksenli alternatif rüzgar enerjisi teknolojileri


Çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler yukarıda belirtilen alt konulardan sadece birini içerebileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir.

Çağrı Takvimi* Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kuruma ulaştırılması gerekmektedir.

PROJE SÜRESİ

- Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
- Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

- 2015 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

    *     Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar
    *     Orta Ölçekli projeler: 500.001 - 1.000.000 TL
    *     Büyük Ölçekli projeler: 1.000.001 - 2.500.000 TL

- Talep edilebilecek toplam makine-teçhizat, hizmet alımı ve burs miktarlarının üst sınırları, çağrı özelinde belirlenerek çağrı duyurularında ilan edilen tutarları aşmamalıdır.
- Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.
- Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır.
- Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
- Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2015 yılında ödenebilecek PTİ üst limitleri aşağıdaki gibidir:

    *     Proje yürütücüsü için: 2.000 TL/ay
    *     Proje yöneticisi için: 2.500 TL/ay
    *     Araştırmacı için: 1.000 TL/ay
    *     Danışman için: 1.500 TL/yıl (Araştırmacıların toplam alacağı PTİ miktarı, proje yürütücüsünün alacağı toplam PTİ’yi geçmemek üzere, projeye yapacakları katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır.)

- Orta ve Büyük Ölçekli projelerde alt proje PTİ hesaplamasında ilgili alt projenin süresi dikkate alınır.
- Orta ve Büyük Ölçekli projelerde her bir alt proje yürütücüsü ve araştırmacıları aynı PTİ oranlarından faydalanabilirler.
- Bu destek programı kapsamında desteklenen Orta ve Büyük Ölçekli projelerde Yurt içi ve/veya yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti için verilecek destek miktarı Bilim Kurulunca 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında belirlenen limitlerin sırasıyla en fazla 2 ve 3 katı olabilir.
- Bu destek programı kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 30.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir.

Kimler Başvurabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışmanlar

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

- Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
- Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. Özel kuruluşun yer aldığı projelerde (*) proje yürütücüsünün, programın son başvuru tarihinden önce en az altı ay süresince ilgili özel kuruluşta çalışıyor olması gerekir.

Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir)

Proje yürütücüsü zamanın en az %40’ını projeye ayırmak zorundadır.

Orta ve Büyük Ölçekli projeler farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden oluşabilir. Bu projelerde alt proje yürütücülerinden biri proje yöneticisi olarak protokolde belirlenir.

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.

Orta ve Büyük Ölçekli projelerde özel sektörün katılımı beklenir. Bu konudaki gerekliliğe çağrı duyurusunda ayrıca yer verilir.

Kamu kurumları/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında olmayan proje personeline 1007-TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları kapsamında belirlenen ücret ödenir.
Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir). Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Bir projede danışman (***) yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

B. Yurt Dışı Araştırmacı

Yurt dışı araştırmacıların projede yer alabilme koşulları ve bu kişilere yapılabilecek ödemelerle ilgili kurallar aşağıda sıralanmıştır:

Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev almak şartıyla, yurt dışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu araştırmacılar, yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı olarak görev alabilirler.

Projede görev alacak yurt dışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir.
Söz konusu araştırmacıların geliş-gidiş seyahat masrafları ve projede görev aldıkları döneme ait, yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı projeden hizmet alımı olarak karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin % 50’sinin, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ”Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücretin altında olması durumunda, Konuk Bilim İnsanı Destekleme programı kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücret esas alınır.

Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. Bir projede görev alacak yurtdışı araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

Söz konusu araştırmacılara yapılacak ödemeler, programın destek limitinin dışında tutulur.

C. Bursiyerler:

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans* ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar** bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

(*) Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:

- Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
- Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak,
- Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması.
- Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.
- Bursun devamlılığı için başlangıçtaki şartlar aranmaz. Ancak öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir.

(**) Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

- Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
- 40 yaşını doldurmamış olma,
- Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum