TÜBİTAK-ARDEB Bilgi Güvenliği Çağrı Programı

04 Kasım 15Güvenlik teknolojilerinin kurumsal ve genel olarak yaygınlaştırılması ve yerleşiklik kazandırılması için bu teknolojilerin sürdürülebilir bir çerçeve içinde çözümlere dönüştürülmesi gereklidir.

Bu bağlamda heterojen bir yapıya sahip olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenliği için Ar-Ge çalışmaları ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi çağrı kapsamında başlıca hedefler arasındadır.


Çağrı Takvimi    * Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kuruma ulaştırılması gerekmektedir.

Amaç ve Hedefler

Bilgi ve ağ sistemlerinin güvenliği ve sürdürülebilirliği için bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımlar
- Sanal ve yazılım tabanlı ağ altyapılarında güvenlik çözümleri
- Bulut çözümlerinin entegrasyonundaki güvenlik problemleri
- Otomatik Aksiyon Üretebilen ve Uygulayan Güvenlik Sistemleri
- Merkezi Kayıt Toplama ve Analiz Sistemleri
- Güvenli veri depolama ve yönetimi araçlarının geliştirilmesi
- Bilgi güvenliği süreçlerinin benzetimi için araçların geliştirilmesi
- Bilgi güvenliği konusunda kurumsal ve kamu eğitim-öğretimine yönelik araç ve yöntemlerin geliştirilmesi
- Ağ bileşenlerinin izlenebilirliğinin sağlanması için yöntemlerin geliştirilmesi
- Uzaktan yönetim ve denetim sistemleri güvenliği ve gizliliği
- Güvenlik ve gizlilik ölçüm yöntemleri ve araçları
Saldırı ve tehdit modelleme ile güvenlik ihtiyaçlarının tanımlanması
- Siber Risk Modelleme ve Risk Hesaplama Sistemleri
- Bütünleşik Tehdit Algı ve İstihbarat Sistemleri
- Kritik alt yapılar ve kurumsal organizasyonlar için bilgi güvenliği risk analizi ve güvenlik ihtiyaçlarının tespiti için pratik uygulanabilir yöntem ve araçların geliştirilmesi
- Sosyal mühendislik saldırılarının tespiti ve engellenmesi için genel yöntemler geliştirilmesi
Güvenli yazılım kodlama, statik ve dinamik güvenlik teknolojileri
- Güvenli yazılım standartlarına uyumluluk kontrolleri
- Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım kodlanması için yeni yöntem ve metodoloji geliştirilerek pratik uygulanabilir araç tasarımı ve kodlanması
- Güvenli internet uygulamaları geliştirmesinde kullanmak üzere test ve analiz araçları Dış uygulamalara yönelik güvenlik teknolojileri; onaylama ve güvence sağlamaya yönelik teknolojiler
- Standart güvence prosedür testlerine hazırlık aşamasında kullanılabilecek araçların geliştirilmesi
- Alternatif ve tamamlayıcı onaylama, güvence ve test prosedürleri/protokolleri geliştirilmesi


PROJE SÜRESİ

- Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
- Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

- 2015 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
  
  * Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar
  * Orta Ölçekli projeler: 500.001 - 1.000.000 TL
  * Büyük Ölçekli projeler: 1.000.001 - 2.500.000 TL

- Talep edilebilecek toplam makine-teçhizat, hizmet alımı ve burs miktarlarının üst sınırları, çağrı özelinde belirlenerek çağrı duyurularında ilan edilen tutarları aşmamalıdır.
- Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.
- Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır.
- Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
- Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2015 yılında ödenebilecek PTİ üst limitleri aşağıdaki gibidir:
   
    *     Proje yürütücüsü için: 2.000 TL/ay
    *     Proje yöneticisi için: 2.500 TL/ay
    *     Araştırmacı için: 1.000 TL/ay
    *     Danışman için: 1.500 TL/yıl (Araştırmacıların toplam alacağı PTİ miktarı, proje yürütücüsünün alacağı toplam PTİ’yi geçmemek üzere, projeye yapacakları katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır.)

- Orta ve Büyük Ölçekli projelerde alt proje PTİ hesaplamasında ilgili alt projenin süresi dikkate alınır.
- Orta ve Büyük Ölçekli projelerde her bir alt proje yürütücüsü ve araştırmacıları aynı PTİ oranlarından faydalanabilirler.
- Bu destek programı kapsamında desteklenen Orta ve Büyük Ölçekli projelerde Yurt içi ve/veya yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti için verilecek destek miktarı Bilim Kurulunca 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında belirlenen limitlerin sırasıyla en fazla 2 ve 3 katı olabilir.
- Bu destek programı kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 30.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir.

Kimler Başvurabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışmanlar
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

- Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
- Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. Özel kuruluşun yer aldığı projelerde (*) proje yürütücüsünün, programın son başvuru tarihinden önce en az altı ay süresince ilgili özel kuruluşta çalışıyor olması gerekir.

Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir)

Proje yürütücüsü zamanın en az %40’ını projeye ayırmak zorundadır.

Orta ve Büyük Ölçekli projeler farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden oluşabilir. Bu projelerde alt proje yürütücülerinden biri proje yöneticisi olarak protokolde belirlenir.

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.

Orta ve Büyük Ölçekli projelerde özel sektörün katılımı beklenir. Bu konudaki gerekliliğe çağrı duyurusunda ayrıca yer verilir.

Kamu kurumları/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında olmayan proje personeline 1007-TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları kapsamında belirlenen ücret ödenir.

Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir). Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Bir projede danışman (***) yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

B. Yurt Dışı Araştırmacı

Yurt dışı araştırmacıların projede yer alabilme koşulları ve bu kişilere yapılabilecek ödemelerle ilgili kurallar aşağıda sıralanmıştır:

Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev almak şartıyla, yurt dışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu araştırmacılar, yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı olarak görev alabilirler.

Projede görev alacak yurt dışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir.

Söz konusu araştırmacıların geliş-gidiş seyahat masrafları ve projede görev aldıkları döneme ait, yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı projeden hizmet alımı olarak karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin % 50’sinin, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ”Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücretin altında olması durumunda, Konuk Bilim İnsanı Destekleme programı kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücret esas alınır.

Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. Bir projede görev alacak yurtdışı araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
Söz konusu araştırmacılara yapılacak ödemeler, programın destek limitinin dışında tutulur.

C. Bursiyerler:

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans* ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar** bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

(*) Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:

- Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
- Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak,
- Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması.
- Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.
- Bursun devamlılığı için başlangıçtaki şartlar aranmaz. Ancak öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir.

(**) Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

- Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
- 40 yaşını doldurmamış olma,
- Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum