Fen Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrenci Alımı

15 Şubat 12

ÖZEL ÖĞRENCİ İLANI

Enstitümüz Anabilim Dallarına 15-17 ŞUBAT 2012 tarihleri arasında özel öğrenciler alınacaktır

 

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. Maddesi :

      (1) Bir yükseköğretim lisans veya lisansüstü programından mezun veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir eğitim-öğretim yılı (iki yarıyıl) özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Ancak, belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda özel öğrenci başvurusu olduğu takdirde, sırasıyla not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Not ortalamasında eşitlik olması durumunda, sırasıyla, varsa ALES puanı ve KPDS, ÜDS ya da diğer yabancı dil sınavları puanları dikkate alınarak bir sıralama yapılır ve alınacak özel öğrenci belirlenir. Özel öğrenci olarak kabul edilenler, her dönem en çok üç derse kayıt yaptırabilirler.

       (2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak Üniversite ve enstitüye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün kayıt ve kurallarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

        (3) Özel öğrencinin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir lisansüstü programa kabul edilmesi hâlinde; özel öğrenci olarak almış olduğu kendi anabilim veya bilim dalı ile ilgili derslerden yazılı başvurusu üzerine, katıldığı programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile alınan krediler, enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programında yer alan dersler yerine sayılabilir. Alınan zorunlu ve seçmeli dersler, lisansüstü programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersler yerine sayılır.

 

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Lisans Diplomasının veya Mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti

2- Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

3- 6 adet vesikalık fotoğraf (Mevzuata uygun çekilmiş)

4- Nüfus cüzdanı onaylı örneği

5- Erkek öğrenci adaylarından “Yüksek Lisans yapmak üzere bir enstitüye kayıt olmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge

6- Fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi

7- Başvuru Formu (Enstitüden temin edilecektir.)

 

Not: Başvurular şahsen yapılacaktır.

         İstenilen belgelerin aslı olmadığı takdirde noter onaylı suretleri getirilecektir.

  • Özel Öğrenciler Harç Tutarlarını T.C. Kimlik Numaraları ve İsimleriyle Halk Bankası Şubesi 06000068  nolu hesaba 141,90 TL yatıracaktır.
  • Banka Dekontu Kayıt sırasında Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir.
  • Ders Kayıt Formları Enstitü Müdürlüğünden temin edilecektir.

 

NOT: Başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum